Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

College van Deskundigen achter hoofdlijnen duurzaam ondernemen

Het College van Deskundigen van Groenkeur stelde zich tijdens de vergadering van 7 juni achter de hoofdlijnen voor duurzaam ondernemen. Het college ging bovendien akkoord met de eerste invulling van de normen voor duurzaam ondernemen. De beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening worden volgens de huidige planning per 1 januari 2023 herzien. De herziening staat dan ook vooral in het teken van het opnemen van eisen voor duurzaam ondernemen.

Herziening beoordelingsrichtlijnen

Voor de herziening per 1 januari 2023 richt Groenkeur zich op de basiseisen op het gebied van duurzaamheid, die voor alle deelnemers gaan gelden als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. Kwaliteit in de ruimste zin van het woord betekent: het voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant (al dan niet uitgesproken) én voldoen aan wetgeving. Vanwege het beleid van de overheid voor onder meer klimaat, milieu en circulair werken, kan duurzaam ondernemen niet los worden gezien van kwaliteit.

De basiseisen hebben vooral betrekking op de eigen bedrijfsvoering. Voor de herziening in 2025/2026 wordt gekeken of ook eisen gaan gelden voor de uitvoering van projecten.

Duurzaamheidsthema’s

Omdat de belangrijkste opdrachtgevers bij de gemeenten en andere overheden zitten, sluiten wij voor de invulling van het onderwerp duurzaam ondernemen aan bij de duurzaamheidsthema’s klimaat, milieu, biodiversiteit, circulair en mens uit het Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025 van de Rijksoverheid.

Duurzaamheidsambitie en meerjarenplan

In de huidige beoordelingsrichtlijnen moeten deelnemers al over een duurzaamheidsambitie beschikken. Met het benoemen van de items in de nieuwe norm moet de duurzaamheidsambitie van de deelnemer meer inhoud krijgen. Deze items staan in de inhoudsopgave van het rapport.

De duurzaamheidsambitie moet vervolgens concreet worden gemaakt in een meerjarenplan. Dit begint met een nulmeting/beschrijving van de uitgangssituatie voor de duurzaamheidsthema’s. Deze zijn: klimaat, milieu, biodiversiteit, circulair en mens. Daarnaast moet het meerjarenplan verder SMART geformuleerde doelen bevatten op de duurzaamheidsthema’s voor de volgende 3-5 jaar.

De duurzaamheidsambitie en de voortgang op het meerjarenplan worden gepubliceerd op de eigen website.

ThemaNulmeting (huidige situatie 2023)Doel 2024Doel 2025Doel 2026
Klimaat    
Milieu    
Biodiversiteit    
Circulair    
Mens    
Kader meerjarenplan

Kennisontwikkeling

Duurzaam ondernemen is ook een bewustwordingstraject. Kennisontwikkeling is daarvan dan ook een noodzakelijk onderdeel. Tevens vragen wij onze deelnemers deel te gaan nemen aan projecten of bijeenkomsten met andere organisaties die gericht zijn op kennisuitwisseling op het gebied van duurzaam ondernemen.

Een deelnemer zal er ook voor moeten zorgen dat de juiste kennis binnen het bedrijf aanwezig is of wordt ingeschakeld.

Vervolgstappen

Nu het College van Deskundigen zich achter de hoofdlijnen van duurzaam ondernemen kunnen wij vervolgstappen zetten. Als eerste stap werken wij de voorstellen verder uit in concept-beoordelingsrichtlijnen. Deze leggen wij vervolgens ter goedkeuring in de volgende vergadering van het college. Deze vindt plaats op 14 september as.. Daarna volgen hoorzittingen op 3 oktober (Floriade) en 5 en 6 oktober tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte in Utrecht.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.