Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Opdrachtgever

U wilt werkzaamheden aanbesteden of in opdracht geven en bent op zoek naar een kwaliteitspartner voor uw buiten- en/of binnengroen. Welke selectiecriteria of gunningscriteria kunt u dan gebruiken? Om daar antwoord op te geven is Stichting Groenkeur opgericht. Wij laten bedrijven jaarlijks controleren of ze aan de kwaliteitseisen voldoen die u stelt. Het kwaliteitsmanagementsysteem -gekoppeld aan ISO 9001- en de inzet van vakmanschap worden dan gecontroleerd. Ook de duurzaamheidsambitie en de uitvoering in het veld komen aan bod. Bedrijven kunnen bovendien onaangekondigde controles verwachten. Zo weet u dat het altijd goed zit bij een Groenkeur-bedrijf. Gaat het dan toch een keer mis, dan heeft elk bedrijf het klachtenmanagement goed geregeld. U mag ervan uitgaan dat elk bedrijf werkt aan het verbeteren van klanttevredenheid, daarvoor staat ISO9001 borg. 

Navigeer direct naar het juiste onderdeel (voor opdrachtgevers)

Wat is Groenkeur?

Groenkeur is uitgegroeid tot het énige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector met een verscheidenheid aan certificaten. Of het nu gaat om openbaar groen, bedrijfsterrein, schoolplein, watergang, sportpark of begraafplaats. U kunt altijd op de hoge kwaliteit van de deelnemers rekenen. Het keurmerk voor de bedrijven heeft als basis de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001:2015. Groenkeur kent daarnaast extra eisen op het gebied van duurzame kwaliteit, vakbekwaamheid, veilig werken en groenkennis. Ons keurmerk bestaat uit negen verschillende richtlijnen. Groenprofessionals die aan deze richtlijnen voldoen zijn in het bezit van een Groenkeur bedrijfs-, product- en/of persoonscertificaat.

Vijf speerpunten als vertrekpunt:

  1. Aantoonbare duurzame kwaliteit van het eindproduct
  2. Aantoonbare duurzame kwaliteit van de bedrijfsvoering
  3. Aantoonbare meerwaarde voor de Groenkeur-ondernemer
  4. Aantoonbare meerwaarde voor de groene sector/het fysieke domein
  5. Aantoonbare betrouwbaarheid, bekendheid en onafhankelijkheid selectiecriterium

Waarom Groenkeur?

Bij uw aanbesteding of opdracht voor advies, aanleg of onderhoud danwel beheer wilt u zeker weten dat wat u vraagt ook wordt geleverd. Door in uw opdracht te vragen naar het Groenkeur certificaat verzekert u zich van een aannemer die jaarlijks wordt gecontroleerd op het bereiken van hoge klanttevredenheid. De basis hiervoor is het ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Daarboven op stelt Groenkeur extra eisen. De controles worden door onafhankelijke derden uitgevoerd. De richtlijnen zijn geaccepteerd door de Raad voor de Accreditatie (RvA). Groenkeur controleert daarnaast met eigen vakdeskundigen onaangekondigd projecten. De richtlijnen zijn opgesteld mede door uw collega’s in de technische commissies en het College van Deskundigen.

Wat is de meerwaarde van een ondernemer met Groenkeur voor mijn opdracht/project?

De Groenkeur-kwaliteitsnormen liggen vast in de beoordelingsrichtlijnen die wij laten beoordelen door de Raad voor Accreditatie (RvA). Hiermee voldoet de normering aan de internationale eisen van ISO 9001: 2015. De hoge kwaliteitseisen op het gebied van kwaliteitsmanagement, vakbekwaamheid en duurzaamheid bepalen dan ook de waarde van het keurmerk. Bedrijven krijgen jaarlijks een audit (controle) op hun bedrijfsprocessen en uitvoering van de werkzaamheden, dit voeren de auditors van onafhankelijke certificatie instellingen uit. De auditoren hebben extra opleidingen moeten volgen om in het groenvak audits uit te mogen voeren.

 Als aanvulling op de reguliere audits door de certificerende instellingen laat Groenkeur jaarlijks een aantal bedrijven ook onaangekondigd controleren. Bij de onaangekondigde controle nemen inhoudelijk deskundigen een steekproef gericht op de kwaliteit van het geleverde werk, de vakbekwaamheid van het personeel en de genomen verkeersmaatregelen bij lopende projecten. De controles worden maximaal 24 uur van tevoren gemeld. De opdrachtgever wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de controle.

 Als opdrachtgever weet u zich zo verzekerd van vakwerk dat tot uitdrukking komt in de aantoonbare kwaliteit van de uitvoering van het project én eindproduct. Dit geldt eveneens voor de bedrijfsvoering.

 Ook kunt u als opdrachtgever een verzoek tot een onaangekondigde controle op uw eigen project in uw uitvraag meenemen. De kosten zijn transparant en u weet dan zeker dat de kwaliteit van uw project aan de afgesproken verwachtingen voldoet. Neem hiervoor contact met ons op.

Hoe is de onafhankelijkheid geregeld van de Groenkeur-certificaten?

Wij stellen onze normen op samen met opdrachtgevers, aannemers, opleiders en belanghebbenden.
Deze hebben wij vastgelegd in verschillende beoordelingsrichtlijnen, die goed aansluiten op de dagelijkse praktijk van het beheer van de groene ruimte. Bovendien laten wij onze normen beoordelen door de Raad voor Accreditatie. Hiermee voldoet de normering aan de internationale eisen van ISO 9001: 2015. Daarnaast kent Groenkeur extra eisen voor duurzame kwaliteit, vakbekwaamheid, veilig werken en groenkennis. De controles (audits) voeren onafhankelijke Certificatie Instellingen uit. Tussentijd kunnen aannemers op hun opdracht onaangekondigde controles verwachten door vakdeskundigen van Groenkeur.

Welke Groenkeur-certificaten kan ik eisen?

Groenkeur geeft drie bedrijfscertificaten uit op basis van de beoordelingsrichtlijnen (BRL)  Boomverzorging, Dak- en Gevelbegroening en Groenvoorziening. Deze bedrijfscertificaten zijn gebaseerd op de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001: 2015. Deze norm geeft aan dat het kwaliteitsmanagementsysteem van het bedrijf van hoog niveau is. Aanvullend zijn er per certificaat extra eisen geformuleerd op de onderdelen: vakbekwaamheid, veiligheid, wijze van werken en duurzaamheid. De drie bedrijfscertificaten worden onder accreditatie afgegeven. Aanvullend op de BRL Groenvoorziening is het Add-on Kleurkeur ontwikkeld. De richtlijn Kleurkeur staat voor een juiste wijze van ecologisch beheren van bermen en groenstroken. Dit certificaat is samen met De Vlinderstichting ontwikkeld. 

Daarnaast geeft Groenkeur één productcertificaat uit: Groenkeur Boomkwekerijproducten. De richtlijn kent bovenwettelijke eisen op het gebied van milieu en traceerbaarheid voor bomen en vaste planten.  

In de MVI-criteriatool van de Rijksoverheid is Groenkeur opgenomen als mogelijk selectie eisen of gunningscriterium. Zowel op bedrijfs- als productniveau. 

Om de vakbekwaamheid te borgen zijn er verschillende persoonscertificaten ontwikkeld. De boomveiligheidcontroleur, Dak- en gevelbegroener, Kleurkeur, Veilig Werken op hoogte en de Inspecteur 2767 groen. 

Waar vind ik de beoordelingsrichtlijnen?

De beoordelingsrichtlijnen van Groenkeur exclusief ISO9001 zijn gratis te downloaden vanaf onze website. Op de ISO normen rusten licentierechten van de NEN. Wilt u de complete set inclusief ISO9001 ontvangen dan kan dat tegen betaling van 150 euro exclusief BTW. U kunt ze hier bestellen.

Welke eisen stelt het Groenkeur-bedrijfscertificaat BRL Groenvoorziening?

Het Groenkeur-bedrijfscertificaat beoordelingsrichtlijn (BRL) Groenvoorziening is gericht op groenvoorzieners die actief zijn op de markt voor gemeenten, de overheid, instellingen, verenigingen van eigenaren en het bedrijfsleven. Zij hechten waarde aan Groenkeur, omdat kwaliteit een kritische factor vormt voor bestendig beheer van openbaar groen.

De beoordelingsrichtlijn BRL Groenvoorziening is gericht op een of meer van de volgende dienstverlenende werkzaamheden:

  • ontwerp en advies groenvoorzieningen
  • aanleg groenvoorzieningen
  • onderhoud en beheer groenvoorzieningen

Het betreft werkzaamheden van openbare- of semi-openbare ruimten zoals: terreinen, parken, begraafplaatsen, sportcomplexen/sportvelden, landschappen, alsmede op of langs (water)wegen/watergangen. Voor ecologisch bermbeheer is de aanvullende richtlijn Add-on Kleurkeur opgesteld.

Welke eisen stelt het Groenkeur-bedrijfscertificaat beoordelingsrichtlijn Boomverzorging?

Het Groenkeur-bedrijfscertificaat beoordelingsrichtlijn (BRL) Boomverzorging richt zich op het controleren, onderzoeken, planten, verplanten, verzorgen en snoeien van bomen. Ook heeft Groenkeur BRL Boomverzorging betrekking op het inrichten van plantlocaties, groeiplaatsverbetering en ziektebestrijding. Daarnaast vallen het vellen en rooien van bomen ook onder het aandachtsveld van deze beoordelingsrichtlijn. Deze beoordelingsrichtlijn voldoet aan alle eisen uit de ISO 9001:2015. U schakelt boomdeskundige medewerkers in en weet dat voor u belangrijke zaken zijn geborgd.

De eisen aan het Groenkeur-certificaat beoordelingsrichtlijn BRL Boomverzorging zijn afgestemd op alle kwalificaties waaraan een bedrijf moet voldoen om te kunnen werken in het (semi-)openbaar groen en langs wegen.

Een onafhankelijke certificatie-instelling toetst aan de hand van alle gestelde eisen in deze beoordelingsrichtlijn BRL Boomverzorging of het kwaliteitsmanagementsysteem van het bedrijf voldoet. Na een positieve audit ontvangt het bedrijf een certificaat van de certificatie-instelling. Na inschrijving bij Groenkeur mag een gecertificeerd bedrijf zich Groenkeur-ondernemer noemen. De gecertificeerde bedrijven vindt u terug in ons register.

Vakbekwame medewerkers, echte boomdeskundigen, voeren de werkzaamheden uit. Minimaal de helft van het aantal manuren wordt uitgevoerd door gediplomeerde medewerkers. Hieronder vallen European Tree Workers  (ETW-ers), European Tree Technicians (ETT-ers) en Boomveiligheidcontroleurs (BVC-ers). In veel bestekken komt de volgende combinatie van eisen voor: kwaliteit, vakbekwaamheid en veiligheid. Als u gebruik maakt van de beoordelingsrichtlijn BRL Boomverzorging zijn al deze facetten in één keer geregeld. U kunt denken aan ISO9001 en VCA. Elk bedrijf heeft ook een duurzaamheidsambitie geformuleerd. Wij controleren al deze facetten ook onaangekondigd voor u!

Welke eisen stelt het Groenkeur-bedrijfscertificaat beoordelingsrichtlijn (BRL) Dak- en Gevelbegroening?

Het Groenkeur-bedrijfscertificaat BRL Dak- en Gevelbegroening richt zich op ontwerp & advies, aanleg en onderhoud van Daktuinen en Gevelbegroening.

In de BRL Dak- en Gevelbegroening is ISO 9001:2015 volledig geïntegreerd. De kracht van het onafhankelijke kwaliteitskeurmerk Dak- en Gevelbegroening zit in de meetbare vakbekwaamheidseis, die gekoppeld is aan de opleveringseisen (conform RAW of STABU). Groenkeur-gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om jaarlijks aan te tonen dat de kwaliteitsdoelstellingen zijn gehaald. Zo garandeert het certificaat dat er binnen het bedrijf aandacht is voor gediplomeerd personeel, kennisdeling, veiligheid en technische eisen voor oplevering en onderhoud.

Op de werken zijn vakbekwame medewerkers actief. Minimaal de helft van het aantal manuren wordt uitgevoerd door medewerkers die beschikken over een persoonscertificaat van Groenkeur : Dak- en Gevelgroen, basismedewerker en/of gevorderde (afgegeven voor 1 januari 2020), dan wel beschikken over het persoonscertificaat medewerker Dak- en Gevelbegroening onderhoud en/of aanleg of het persoonscertificaat voorman/uitvoerder Dak- en Gevelbegroening (vanaf juli 2020). Deze vernieuwde opleidingen zijn gebaseerd op het praktijkboek multifunctionele groene daken en gevels. Dit handboek voor groene daken is gebaseerd op de meest recente inzichten voor een goede aanleg en onderhoud van daktuinen en groene gevels. Medewerkers zijn verplicht zich te blijven scholen door kennisbijeenkomsten te volgen en beschikken over een certificaat Veilig werken op hoogte.

Welke eisen neem ik op in een subsidie verordening daktuin?

Klimaatadaptatie vraagt om nieuwe impulsen in de vergroening van Nederland. Veel gemeenten, provincies en waterschappen stellen daarom subsidies beschikbaar voor de aanleg van daktuinen. In deze regeling staan ook kwaliteitseisen. Voor de grotere daktuinen vragen overheden om de Groenkeur BRL Dak- en Gevelbegroening. Voor de kleinere daktuinen op bijvoorbeeld een schuurtje en fietsenhok zijn vakbekwame medewerkers een uitkomst. Zo weet u als subsidiegever dat de uitvoering goed en veilig gebeurt. De ingezette gemeenschapsgelden zijn dan verzekerd van een langdurige groene kwaliteit. Vakbekwame medewerkers volgen één van de opleidingen Dak- en Gevelbegroening onder auspiciën van Groenkeur.

Voorbeelden

Inmiddels is een groot aantal gemeenten, provincies en waterschappen u voorgegaan. Zoekt u een voorbeeld of wilt u ervaringen delen. Hieronder een aantal voorbeelden:

Welke eisen stelt de beoordelingsrichtlijn Duurzame Boomkwekerijproducten? 

De kwekers die beschikken over het Groenkeur productcertificaat Duurzame Boomkwekerijproducten zijn gecertificeerd volgens On the way to PlanetProof. Groenkeur werkt samen met Milieukeur, beheerder van On the way to Planet Proof,  om de slagkracht in deze markt te vergroten. De extra milieueisen waaraan deze producten moeten voldoen vindt u op de website van On the way to PlanetProof. Op de pagina gecertificeerden vindt u alle (handels)kwekerijen. Een voorbeeld van MVI-gunningscriteria vindt u terug in de MVI-Criteriatool.

Welke eisen stelt de Add-on Kleurkeur (ecologisch bermbeheer)? 

Samen met de Vlinderstichting bracht Groenkeur een nieuwe richtlijn uit: Kleurkeur. Deze richtlijn staat voor het ecologisch beheer van bermen en groenstroken. Beheer dat ruimte laat voor planten en dieren, in het bijzonder voor insecten. Het is een garantie voor biodiversiteit, die is gekoppeld aan de kwaliteit van Groenkeur-deelnemers die al over de BRL Groenvoorziening beschikken. De richtlijnen zijn terug te vinden in onze downloads.

Hoe kan ik zien wie er gecertificeerd zijn? 

Hiervoor gaat u naar de Groenkeur-website. Bij ‘vind gecertificeerden’, kiest u eerst voor bedrijven, personen of producten. Binnen de keuze kunt u onder meer filteren op bedrijfs-, persoons-, productnaam, geografische ligging en/of Groenkeur-certificaat. 

De zoekresultaten verschijnen zowel op de kaart als in woord in beeld.  

Hoe weet ik zeker dat mijn opdracht goed wordt uitgevoerd?

De winst van kwaliteitsborging zit in een betere beheersing van het proces dat tot minder fouten in de uitvoering kan leiden. Voor een gecertificeerd groenaannemer betekent kwaliteitsborging dat deze kan aantonen hij het uitvoeringsproces beheerst. In het kwaliteitssysteem van de groenaannemers staat op welke momenten de uitvoering getoetst wordt op kwaliteit. Daarnaast kunt u als opdrachtgever een onafhankelijke controle van Groenkeur opnemen in uw aanbesteding. Inhoudelijke deskundigen beoordelen dan de uitvoering tot aan het eindproduct op de kwaliteit van het geleverde werk, de vakbekwaamheid van het personeel en de genomen veiligheids-/verkeersmaatregelen. 

Waar vind ik een goede bestektekst en welke eisen zet ik daarin?  

Op onze website vindt u voorbeelden van bestekteksten volgens de RAW-systematiek. 

De RAW-systematiek geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers in de grond-, weg-, water en groensector een kader om afspraken in bouwcontracten te maken en deze goed vast te leggen. 

CROW beheert de RAW-systematiek en houdt deze actueel. 

Wat is de meerwaarde van een groenprofessional met een persoonscertificaat? 

Groenprofessionals met een persoonscertificaten van Groenkeur hebben hun kennis tussen het reguliere onderwijs en de praktijk aangevuld. Een leven lang leren krijgt hiermee ook in de groensector vorm.  

De persoonscertificaten zijn gericht op niches in de markt waar geen opleiding voor was. In het kader van een goed kwaliteitsmanagementsysteem voor de bedrijven is er echter wel behoefte aan vakgerichte opleidingen passend bij het bedrijfscertificaat in het betreffende vakgebied. Alle certificaten zijn dan ook opgesteld in overleg met opdrachtgevers, groen aannemers en opleiders.  

Met het Groenkeur-certificaat en bijbehorende pas tonen de groenprofessionals aan dat zij zowel de laatste groenkennis als de vaardigheden in de vingers hebben. 

Wat is een boomveiligheidscontrole? 

Iedere boomeigenaar heeft de verplichting om goed voor een boom te zorgen. Hiervoor is hij ook wettelijk aansprakelijk. Een boom veiligheid controleur (BVC) met het Groenkeur-certificaat voert op vakkundige wijze een visuele boomveiligheidscontrole uit. De controleur volgt de Visual Tree Assessment (VTA). Een controleur herkent ziekten, plagen en gebreken van bomen en brengt zo risico’s in kaart. Daarnaast is een boom veiligheid controleur op de hoogte van de wet- en regelgeving. 

Waar vind ik gecertificeerde Boom Veiligheid Controleurs? 

Groenkeur gecertificeerde Boom Veiligheid Controleur vindt u op onze website. Het persoonscertificaat is vijf jaar geldig en de boomveiligheidcontroleur moet voor de vervaldatum een hercertificeringsexamen doen. Zo blijft de vakkennis op niveau en voldoet aan de laatste eisen. Met behulp van de BVC-pas kan een boomveiligheidcontroleur aantonen dat hij is gecertificeerd. 

Conclusie 

Wanneer u er zeker van wilt zijn dat wat u vraag ook daadwerkelijk wordt geleverd, vraagt u naar een Groenkeur-certificaat bij uw opdracht. U bent zo verzekerd van kwaliteit die wordt geleverd door vakmensen die veilig en duurzaam werken.  

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact met ons op!

T 085 – 40 107 40 | E info@groenkeur.nl

Blijf grip op groen houden en abonneer u op onze maandelijkse nieuwsupdate. Of het nu gaat om het invullen van opdrachten, schrijven van bestekteksten, beoordelingsrichtlijnen, opleidingen, in onze update vindt u altijd interessante items.  En zo mist u niets en de update is bovendien gratis!

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.