Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Opdrachtgever

Als opdrachtgever wilt u uw werkzaamheden aanbesteden of hiervoor een opdracht geven. En daarbij bent u op zoek naar een kwaliteitspartner voor uw buiten- en/of binnengroen. Welke selectiecriteria of gunningscriteria kunt u dan gebruiken? Om op deze vraag antwoord te geven is Groenkeur opgericht. Wij laten de bij ons aangesloten bedrijven jaarlijks controleren of ze aan de kwaliteitseisen voldoen die u stelt. Het kwaliteitsmanagementsysteem is gekoppeld aan ISO 9001- en de inzet van het vakmanschap wordt hierbij gecontroleerd. Bovendien komen de duurzaamheidsambitie en de uitvoering in het veld hierbij ook aan bod. Bedrijven kunnen ook onaangekondigde controles verwachten. Zo weet u zeker dat het altijd goed zit bij een Groenkeur-bedrijf. Gaat het dan toch een keer mis? Daarvoor heeft elk bedrijf het klachtenmanagement goed geregeld. U mag ervan uitgaan dat elk bedrijf werkt aan het verbeteren van klanttevredenheid. Want daarvoor staat ISO 9001 borg. 

Navigeer direct naar het juiste onderdeel (voor opdrachtgevers)

Duurzame openbare ruimte
Vakkennis en vakmanschap voor grip op groen
[Bron: Verheij Integrale Groenprojecten; ©Cees v.d. Wal]

Wat is Groenkeur?

Groenkeur is uitgegroeid tot het énige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector met een verscheidenheid aan certificaten. Of het nu gaat om openbaar groen, een bedrijfsterrein, schoolplein, watergang, sportpark of begraafplaats. U kunt altijd op de hoge kwaliteit van onze deelnemers rekenen. Het keurmerk voor deze bedrijven heeft als basis de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001:2015. Groenkeur kent daarnaast extra eisen op het gebied van duurzame kwaliteit, vakbekwaamheid, veilig werken en groenkennis. Ons keurmerk bestaat uit negen verschillende richtlijnen. Groenprofessionals die aan deze richtlijnen voldoen, zijn in het bezit van een Groenkeur bedrijfs-, product- en/of persoonscertificaat.

Vijf speerpunten als vertrekpunt:

  1. Aantoonbare duurzame kwaliteit van het eindproduct.
  2. Aantoonbare duurzame kwaliteit van de bedrijfsvoering.
  3. Meerwaarde voor de Groenkeur-ondernemer is aantoonbaar.
  4. Aantoonbare meerwaarde voor de groene sector/het fysieke domein.
  5. Aantoonbare betrouwbaarheid, bekendheid en onafhankelijkheid selectiecriterium.

Waarom Groenkeur?

Bij uw aanbesteding of opdracht voor advies, aanleg of onderhoud dan wel beheer wilt u zeker weten dat wat u vraagt ook wordt geleverd. Vraag in uw opdracht naar het Groenkeur certificaat. Zo verzekert u zich van een aannemer die jaarlijks wordt gecontroleerd op het behalen van een hoge klanttevredenheid. De basis hiervoor is het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Daar bovenop stelt Groenkeur nog eens extra eisen. Onafhankelijke derden voeren de controles uit. En de Raad voor Accreditatie (RvA) heeft onze richtlijnen geaccepteerd. Daarnaast controleert Groenkeur onaangekondigd projecten met haar eigen vakdeskundigen. Onze richtlijnen zijn mede opgesteld door uw collega’s die in onze technische commissies en ons College van Deskundigen zitting hebben.

Wat is de meerwaarde van een ondernemer met Groenkeur voor mijn opdracht/project?

De Groenkeur kwaliteitsnormen liggen vast in de beoordelingsrichtlijnen die wij laten beoordelen door de Raad voor Accreditatie (RvA). Hiermee voldoet de normering aan de internationale eisen van ISO9001: 2015. De hoge kwaliteitseisen op het gebied van kwaliteitsmanagement, vakbekwaamheid en duurzaamheid bepalen dan ook de waarde van het keurmerk. Bovendien krijgen bedrijven jaarlijks een audit (controle) op hun bedrijfsprocessen en uitvoering van de werkzaamheden. Deze voeren de auditors van onafhankelijke certificatie instellingen uit. De auditoren hebben extra opleidingen gevolgd om in het groenvak audits uit te mogen voeren.

Als aanvulling op de reguliere audits door de certificerende instellingen laat Groenkeur jaarlijks ook een aantal bedrijven onaangekondigd controleren. Bij de onaangekondigde controle nemen inhoudelijke deskundigen een steekproef. Deze is gericht op de kwaliteit van het geleverde werk, de vakbekwaamheid van het personeel en de genomen verkeersmaatregelen bij lopende projecten. De controles worden maximaal 24 uur van tevoren gemeld. Bovendien krijgt ook de opdrachtgever een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de controle.

Als opdrachtgever weet u zich zo verzekerd van vakwerk. Dit komt tot uitdrukking in de aantoonbare kwaliteit van de uitvoering van het project én eindproduct. Daarnaast geldt dit eveneens voor de bedrijfsvoering.

Als opdrachtgever kunt u in uw uitvraag een verzoek tot een onaangekondigde controle op uw eigen project opnemen. De kosten hiervan zijn transparant en zo bent u ervan verzekerd dat de kwaliteit van uw project aan de afgesproken verwachtingen voldoet. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Hoe is de onafhankelijkheid geregeld van de Groenkeur-certificaten?

Wij stellen onze normen samen met opdrachtgevers, aannemers, opleiders en belanghebbenden op.
De normen hebben wij vastgelegd in verschillende beoordelingsrichtlijnen. En deze sluiten goed aan bij de dagelijkse praktijk van het beheer van de groene ruimte. Bovendien laten wij onze normen beoordelen door de Raad voor Accreditatie. Hiermee voldoet de normering aan de internationale eisen van ISO 9001: 2015. Daarnaast kent Groenkeur extra eisen voor duurzame kwaliteit, vakbekwaamheid, veilig werken en groenkennis. Onafhankelijke certificatie instellingen voeren de controles (audits) uit. In de tussentijd kunnen aannemers op hun opdracht ook nog eens onaangekondigde controles verwachten. Deze worden uitgevoerd door vakdeskundigen van Groenkeur.

Welke Groenkeur-certificaten kan ik eisen?

Groenkeur geeft drie bedrijfscertificaten uit op basis van de beoordelingsrichtlijnen (BRL)  Boomverzorging, Dak- en Gevelbegroening en Groenvoorziening. Deze bedrijfscertificaten zijn gebaseerd op de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001: 2015. Deze norm betekent voor u als opdrachtgever dat het kwaliteitsmanagementsysteem van het bedrijf van hoog niveau is. Daarnaast zijn er per certificaat extra eisen geformuleerd op verschillende onderdelen. Deze zijn: vakbekwaamheid, veiligheid, wijze van werken en duurzaamheid. De drie bedrijfscertificaten worden onder accreditatie afgegeven. Als aanvulling op de BRL Groenvoorziening is het Add-on certificaat Kleurkeur ontwikkeld. De richtlijn Kleurkeur staat voor een juiste wijze van ecologisch beheer van bermen en groenstroken. Dit certificaat heeft Groenkeur samen met De Vlinderstichting ontwikkeld. 

Daarnaast geeft Groenkeur één productcertificaat uit: Groenkeur Boomkwekerijproducten. Deze richtlijn kent bovenwettelijke eisen op het gebied van milieu en traceerbaarheid voor bomen en vaste planten.  

Groenkeur is bovendien opgenomen in de MVI-criteriatool van de Rijksoverheid als mogelijke selectie-eis of gunningscriterium. Zowel op bedrijfs- als productniveau. 

Om de vakbekwaamheid vast te leggen, zijn er verschillende persoonscertificaten ontwikkeld. Binnen Groenkeur kennen wij : boomveiligheidcontroleur, Dak- en gevelbegroener, Kleurkeur, Veilig Werken op hoogte en in de loop van 2021 de Inspecteur 2767 groen. 

Waar vind ik de beoordelingsrichtlijnen?

Groenkeur gecertificeerd bedrijf

De beoordelingsrichtlijnen van Groenkeur exclusief ISO 9001 kunt u gratis downloaden vanaf onze website. Op de ISO normen rusten echter gebruikersrechten van de NEN. Wilt u de complete set inclusief ISO 9001 ontvangen? Dan kan dat tegen betaling van 150 euro, exclusief btw. U kunt ze hier bestellen.

Wat voor eisen stelt het Groenkeur-bedrijfscertificaat BRL Groenvoorziening?

Het Groenkeur-bedrijfscertificaat beoordelingsrichtlijn (BRL) Groenvoorziening is gericht op groenvoorzieners. Zij zijn actief op de markt voor gemeenten, de overheid, instellingen, verenigingen van eigenaren en het bedrijfsleven. Zij hechten waarde aan Groenkeur, omdat kwaliteit een kritische factor vormt voor goed beheer van openbaar groen.

De beoordelingsrichtlijn BRL Groenvoorziening is gericht op één of meer van de volgende werkzaamheden:

  • ontwerp en advies groenvoorzieningen
  • aanleg groenvoorzieningen
  • onderhoud -en beheer groenvoorzieningen

Het gaat hier om werkzaamheden van openbare- of semi-openbare ruimten. Hierbij kunt u als opdrachtgever onder meer denken aan: terreinen, parken, begraafplaatsen, sportcomplexen/sportvelden, landschappen. Hieronder vallen ook werkzaamheden op of langs (water)wegen/watergangen. Voor ecologisch bermbeheer is bovendien de aanvullende richtlijn Add-on Kleurkeur opgesteld.

Welke eisen stelt het Groenkeur-bedrijfscertificaat beoordelingsrichtlijn Boomverzorging?

Het Groenkeur-bedrijfscertificaat beoordelingsrichtlijn (BRL) Boomverzorging richt zich op het controleren, onderzoeken, planten, verplanten, verzorgen en snoeien van bomen. Daarnaast heeft de Groenkeur BRL Boomverzorging betrekking op het inrichten van plantlocaties, groeiplaatsverbetering en ziektebestrijding. Tevens vallen het vellen en rooien van bomen onder het aandachtsveld. Deze beoordelingsrichtlijn voldoet aan alle eisen uit de ISO 9001:2015. U schakelt hiermee boomdeskundige medewerkers in. Zo weet u zeker dat alle voor u belangrijke zaken zijn geborgd.

De eisen aan het Groenkeur-certificaat beoordelingsrichtlijn BRL Boomverzorging zijn afgestemd op alle eisen waaraan een bedrijf moet voldoen om in het (semi-)openbaar groen en langs wegen te kunnen werken.

Bovendien toetst een onafhankelijke certificatie instelling of het kwaliteitsmanagementsysteem van het bedrijf voldoet. Zij doet dit aan de hand van alle gestelde eisen in deze beoordelingsrichtlijn BRL Boomverzorging. Na een positieve controle ontvangt het bedrijf een certificaat van de certificatie instelling. Na inschrijving bij Groenkeur mag een gecertificeerd bedrijf zich Groenkeur-ondernemer noemen. De gecertificeerde bedrijven vindt u terug in ons register.

Vakbekwame boomdeskundigen, voeren de werkzaamheden uit. Verder voeren gediplomeerde medewerkers minimaal de helft van het aantal manuren uit. Dit kunnen European Tree Workers  (ETW-ers), European Tree Technicians (ETT-ers) en Boomveiligheidscontroleurs (BVC-ers) zijn. In veel bestekken staat de combinatie van eisen: kwaliteit, vakbekwaamheid en veiligheid. Als u de beoordelingsrichtlijn BRL Boomverzorging gebruikt, zijn al deze facetten in één keer geregeld. Denkt u hierbij aan ISO 9001 en VCA. Bovendien heeft elk bedrijf een duurzaamheidsambitie geformuleerd. Wij controleren ook al deze facetten ook onaangekondigd voor u!

Veilig werken op hoogte Certificaat Groenkeur
Veilig werken bij onderhoud aan daktuin

Wat voor eisen stelt het Groenkeur-bedrijfscertificaat beoordelingsrichtlijn (BRL) Dak- en Gevelbegroening?

Het Groenkeur-bedrijfscertificaat BRL Dak- en Gevelbegroening richt zich op ontwerp & advies, aanleg en onderhoud van daktuinen en gevelbegroening.

ISO 9001:2015 is in de BRL Dak- en Gevelbegroening volledig geïntegreerd. De kracht van het onafhankelijke kwaliteitskeurmerk Dak- en Gevelbegroening zit in de meetbare vakbekwaamheidseis. Deze is gekoppeld aan de opleveringseisen (conform RAW of STABU). Groenkeur-gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om jaarlijks aan te tonen dat zij de kwaliteitsdoelstellingen hebben gehaald. Zo garandeert het certificaat aan opdrachtgevers, dat er binnen het bedrijf aandacht is voor gediplomeerd personeel, kennisdeling, veiligheid en technische eisen voor oplevering en onderhoud.

Bovendien zijn op de projecten vakbekwame medewerkers aan het werk. Minimaal de helft van het aantal manuren wordt uitgevoerd door medewerkers die beschikken over een persoonscertificaat van Groenkeur: Dak- en Gevelgroen, basismedewerker en/of gevorderde (afgegeven voor 1 januari 2020). Of zij beschikken over het persoonscertificaat medewerker Dak- en Gevelbegroening onderhoud en/of aanleg of het persoonscertificaat voorman/uitvoerder Dak- en Gevelbegroening (vanaf juli 2020). Deze vernieuwde opleidingen zijn gebaseerd op het praktijkboek multifunctionele groene daken en gevels. Dit handboek voor groene daken is gebaseerd op de meest recente inzichten voor een goede aanleg en onderhoud van daktuinen en groene gevels. Medewerkers zijn verplicht zich te blijven scholen door kennisbijeenkomsten te volgen en beschikken over een certificaat Veilig werken op hoogte.

Welke voorwaarden neem ik op in een subsidieregeling daktuin?

Klimaatadaptatie vraagt om nieuwe prikkels in de vergroening van Nederland. Daarom stellen veel gemeenten, provincies en waterschappen subsidies beschikbaar voor de aanleg van daktuinen. In deze regeling staan ook kwaliteitseisen. Voor de grotere daktuinen vragen overheden dan ook om de Groenkeur BRL Dak- en Gevelbegroening. En voor de kleinere daktuinen op bijvoorbeeld een schuurtje en fietsenhok bieden vakbekwame medewerkers uitkomst. Zo weet u als opdrachtgever en subsidieverstrekker dat de uitvoering goed en veilig gebeurt. De ingezette gemeenschapsgelden zijn op deze manier verzekerd van een langdurige groene kwaliteit. Vakbekwame medewerkers volgen één van onze opleidingen Dak- en Gevelbegroening onder toezicht van Groenkeur.

Voorbeelden

Inmiddels is een groot aantal gemeenten, provincies en waterschappen u voorgegaan. Zoekt u een voorbeeld of wilt u ervaringen delen? Hieronder vindt u een aantal voorbeeldgemeenten:

Aan welke eisen moet een bedrijf voldoen bij de beoordelingsrichtlijn Duurzame Boomkwekerijproducten? 

Kwekers die beschikken over het Groenkeur productcertificaat Duurzame Boomkwekerijproducten zijn gecertificeerd volgens On the way to PlanetProof. Groenkeur werkt hierin samen met Milieukeur, de beheerder van On the way to Planet Proof,  om de slagkracht in deze markt te vergroten. Alle extra milieueisen waaraan de producten moeten voldoen, vindt u op de website van On the way to PlanetProof. Op onze pagina gecertificeerden vindt u onder ‘Producten’ alle (handels)kwekerijen. Bovendien vindt u een voorbeeld van MVI-gunningscriteria terug in de MVI-Criteriatool.

Examendocument Kleurkeur
Kleurkeur voor ecologisch bermbeheer

Welke eisen stelt de Add-on Kleurkeur (ecologisch bermbeheer)? 

Samen met de Vlinderstichting bracht Groenkeur een richtlijn uit: Kleurkeur. Deze richtlijn staat voor het ecologisch beheer van bermen en groenstroken. Beheer dat ruimte laat voor planten en dieren, in het bijzonder voor insecten. Het is een garantie voor biodiversiteit, die is gekoppeld aan de kwaliteit van Groenkeur-deelnemers die al over de BRL Groenvoorziening beschikken. Beide richtlijnen zijn terug te vinden in onze downloads. Kleurkeur Blauw is toegevoegd om ook in de watergang en op het talud de biodiversiteit te stimuleren.

Hoe kan ik zien wie er gecertificeerd zijn? 

Hiervoor gaat u naar de Groenkeur-website. Bij ‘vind gecertificeerden’, kiest u eerst voor bedrijven, personen of producten. Binnen de keuze kunt u onder meer filteren op bedrijfs-, persoons-, productnaam, geografische ligging en/of Groenkeur-certificaat. 

De zoekresultaten verschijnen zowel op de kaart als in woord in beeld.  

Hoe weet ik zeker dat mijn opdracht goed wordt uitgevoerd?

De winst van kwaliteitsborging zit in een betere beheersing van het proces. Dit kan tot minder fouten in de uitvoering leiden. Voor een gecertificeerd groenaannemer betekent kwaliteitsborging dan ook dat deze kan aantonen dat hij het uitvoeringsproces beheerst. In het kwaliteitssysteem van de groenaannemer staat op welke momenten de uitvoering getoetst wordt op kwaliteit. Daarnaast kunt u als opdrachtgever een onafhankelijke controle van Groenkeur opnemen in uw aanbesteding. Inhoudelijke deskundigen beoordelen dan de uitvoering tot aan het eindproduct op de kwaliteit van het geleverde werk, de vakbekwaamheid van het personeel en de genomen veiligheids- en verkeersmaatregelen. 

Waar vind ik een goede bestektekst en welke eisen zet ik daarin?  

Op onze website vindt u voorbeelden van bestekteksten volgens de RAW-systematiek. 

Deze RAW-systematiek geeft zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers in de grond-, weg-, waterbouw en groensector een kader om afspraken in bouwcontracten te maken en deze goed vast te leggen. 

CROW beheert de RAW-systematiek en houdt deze actueel. 

Wat is de meerwaarde van een groenprofessional met een persoonscertificaat? 

Groenprofessionals met een of meer persoonscertificaten van Groenkeur hebben hun kennis tussen het reguliere onderwijs en de praktijk aangevuld. Hiermee krijgt een leven lang leren ook in de groensector vorm.  

Onze persoonscertificaten zijn gericht op niches in de markt waar geen opleiding voor was. In het kader van een goed kwaliteitsmanagementsysteem voor de bedrijven is er echter wel behoefte aan vakgerichte opleidingen passend bij het bedrijfscertificaat in het betreffende vakgebied. Alle certificaten zijn dan ook opgesteld in overleg met opdrachtgevers, groenaannemers en opleiders.  

Met het Groenkeur-certificaat en de bijbehorende pas tonen de groenprofessionals aan dat zij de laatste groenkennis en vaardigheden in de vingers hebben. 

Wat is een VTA controle? 

Iedere boomeigenaar heeft de verplichting om goed voor een boom te zorgen. Hiervoor is hij ook wettelijk aansprakelijk. Een boomveiligheidscontroleur (BVC) met het Groenkeur-certificaat  voert op vakkundige wijze een visuele boomveiligheidscontrole (ook wel VTA genoemd) uit. De controleur volgt het Visual Tree Assessment (VTA). Een controleur herkent ziekten, plagen en gebreken van bomen en brengt zo risico’s in kaart. Daarnaast is een boom veiligheid controleur op de hoogte van de wet- en regelgeving. 

Waar vind ik gecertificeerde Boomveiligheidscontroleurs? 

Een Groenkeur gecertificeerde Boomveiligheidscontroleur vindt u op onze website. Het persoonscertificaat is vijf jaar geldig en de boom veiligheid controleur moet voor de vervaldatum een hercertificeringsexamen doen. Zo blijft de vakkennis op niveau en voldoet deze professional aan de laatste eisen. Met behulp van de BVC-pas kan een boomveiligheidscontroleur bij de opdrachtgever aantonen dat hij/zij is gecertificeerd. 

Conclusie 

Wanneer u er zeker van wilt zijn dat wat u vraagt ook daadwerkelijk wordt geleverd, dan vraagt u naar een Groenkeur-certificaat bij uw opdracht. Zo bent u verzekerd van kwaliteit die wordt geleverd door vakmensen die veilig en duurzaam werken.  

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact met ons op!

T 085 – 40 107 40 | E info@groenkeur.nl

Blijf grip op groen houden en abonneer u op onze maandelijkse nieuwsupdate. Of het nu gaat om het invullen van opdrachten, schrijven van bestekteksten, beoordelingsrichtlijnen, opleidingen, in onze update vindt u altijd interessante items.  En zo mist u niets en de update is bovendien gratis!

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.