Veelgestelde vragen2019-07-23T08:56:56+02:00
Ik ben…
Vind gecertificeerden >

Veel gestelde vragen

Groenkeur certificaat is proportioneelaugustus 13, 2020 1:13 pm

Is een Groenkeur certificaat proportioneel?

Regelmatig komt de vraag terug of in een Europese aanbesteding Groenkeur  mag worden gevraagd. Het zou dispropotioneel kunnen zijn. In de afgelopen jaren zijn er meerdere uitspraken gedaan, door rechters en door de Commissie van Aanbestedingsexperts, ingesteld door het ministerie van Economische Zaken, over Groenkeur of andere gevraagde certificaten. Uit deze uitspraken en adviezen is de conclusie helder. Een Groenkeur certificaat vragen is proportioneel mits het passend is voor de opdracht. In het groene domein is Groenkeur het enige onafhankelijke en geaccrediteerde keurmerk. Daarmee is het passend voor uw opdracht conform de aanbestedingsrichtlijnen.

Uitspraken waarin Groenkeur voorkomt ter onderbouwing van dit antwoord:

2012: Totstandkoming opdracht, Groenkeur is hier geaccepteerd als geldige minimumeis
2020: Vragen bekwaamheidseisen, Kleurkeur in combinatie met Groenkeur is proportioneel

Aanbestedingsrichtlijn

Volgens de aanbestedingsrichtlijn (art. 43 en overweging 75 richtlijn 2014/24) mag een specifiek keurmerk onder bepaalde voorwaarden worden vereist. Zo mogen keurmerkeisen alleen betrekking hebben op criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht. De aanbestedende dienst mag ook technische specificaties vaststellen onder verwijzing naar de gedetailleerde technische specificaties van dat keurmerk. Door specifiek te verwijzen naar de opdracht gerelateerd aan de betreffende groenwerkzaamheden is Groenkeur als proprotioneel aan te merken.

Wat is een keurmerk

Een keurmerk is ieder document, certificaat of getuigschrift dat bevestigt dat de werken, producten, diensten, processen of procedures in kwestie aan bepaalde eisen voldoen. Aanbestedende diensten die werken, leveringen of diensten uitvragen, moeten daarvoor kunnen verwijzen naar specifieke keurmerken. Op voorwaarde dat de voorschriften voor het keurmerk verband houden met het voorwerp van de opdracht.

Daarnaast is het belangrijk dat deze voorschriften worden omschreven en vastgesteld op basis van objectief controleerbare criteria, volgens een procedure waaraan belanghebbenden, zoals overheidsinstanties, consumenten, fabrikanten, distributeurs en ngo’s kunnen deelnemen, en dat het keurmerk toegankelijk en beschikbaar is voor alle betrokken partijen. Groenkeur werkt volgens deze richtlijn. Bij de samenstelling van de Technische commissies en het College van Deskundigen speelt een brede afspiegeling van de belanghebbenden een grote rol. De normen zijn toetsbaar, de Raad voor Accreditatie kijkt hier ook naar. Groenkeur laat zichzelf ook toetsen volgens de NTA 8813 als onafhankelijke schemabeheerder.

Opnemen specificaties

Wanneer een ondernemer, om redenen die hem niet zijn aan te rekenen, aantoonbaar niet de mogelijkheid heeft gehad het door de aanbestedende dienst aangegeven specifieke keurmerk of een gelijkwaardig keurmerk binnen de gestelde termijnen te verwerven, aanvaardt de aanbestedende dienst andere geschikte bewijsmiddelen. Een voorbeeld hiervan is een technisch dossier van de fabrikant. De betrokken ondernemer moet dan wel aantonen dat de door hem te leveren werken, leveringen of diensten voldoen aan het door de aanbestedende dienst aangegeven specifieke keurmerk of aan de specifieke eisen (artikel 43 lid 1 richtlijn en artikel 2.78a lid 4 van het wetsvoorstel Aanbestedingswet). In het geval van Groenkeur is een verwijzing naar de specifieke eisen voor veiligheid, vakbekwaamheid, duurzaamheidsambitie en verbeteren van de klantteveredenheid mogelijk. Groenkeur kent naast de reguliere onafhankelijke controle door certificatie instellingen, ook onaangekondigde controles. Vakdeskundigen van Groenkeur komen onverwachts langs en kijken of bedrijven ook tussen de reguliere controles in aan de eisen voldoen.

Advies

U zou de volgende Groenkeur passage in uw aanbesteding op kunnen nemen, zodat deze als proportioneel is gekenmerkt:

Beschikken over een geldig Groenkeur-certificaat op basis van BRL Groenvoorziening/Boomverzoring/Dak- en Gevelbegroeing (*opnemen welke van toepassing is)  of gelijkwaardig. Als gelijkwaardig is erkend een ander keurmerk en/of een verklaring, uitgebracht door een onafhankelijke instantie die voldoet aan de Europese normenreeks voor certificering, waarmee de inschrijver aantoont volledig te voldoen aan de gestelde eisen uit de BRL die ten grondslag ligt aan het gevraagde certificaat.

 

Heeft u vragen? Schroom niet contact met bureau Groenkeur op te nemen.

Het certificaat Boom Veiligheid Controleur (BVC) behaal je niet met een DIB-certificaataugustus 12, 2019 12:48 pm

Regelmatig komt de vraag voorbij of het certificaat Data Inspecteur Bomen het huidige BVC (VTA) certificaat vervangt. Dat is niet correct. Om aan de richtlijnen van het BVC-certificaat te voldoen dient u een Boom Veiligheids Controleur-examen af te leggen onder auspiciën van IPC Groene Ruimte.

Zij zijn de enige licentiehouder die certificaten BVC kunnen afgeven. Zij zorgen ervoor dat u in het openbare register bij Groenkeur als boomveiligheidcontroleur (BVC) komt te staan en u ontvangt van Groenkeur de bijbehorende pas.

Ook volgens de beoordelingsrichtlijn Boomverzorging dient u te beschikken over een BVC-certificaat voor de inspectie van bomen.

Hoe gaan jullie om met bedrijfsbezoeken tijdens de coronacrisis?maart 16, 2020 6:04 pm

Gedurende de coronacrisis zijn bedrijfsbezoeken wel mogelijk volgens gemaakte afspraken om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De Raad voor de Accreditatie heeft richtlijnen voor dit soort onvoorziene omstandigheden beschikbaar. Ook als uw certificaat binnenkort afloopt zijn daar oplossingen voor. In ons nieuwsbericht leest u hier meer over.

Hoe kan ik mij aanmelden bij Groenkeur?juli 11, 2019 5:52 am

Bedrijven die succesvol een audit hebben doorlopen kunnen zich aanmelden bij Stichting Groenkeur door het invullen van het aanmeldingsformulier. Na betaling van de entreebijdrage nemen wij u op in het register op www.groenkeur.nl.

Bedrijven met gecertificeerde producten die het Groenkeur logo willen gebruiken, kunnen na een succesvolle audit voor het schema On the way to planet proof, via hun CI het certificaat bij Groenkeur laten aanleveren. Wij nemen u dan op in het register op www.groenkeur.nl

Persoonscertificaten vermelden we in het register op www.groenkeur.nl na ontvangst van uw certificaat van de exameninstelling.. Zijn uw gegevens niet correct vermeld op de website dan kunt u de wijzigen aan ons doorgeven met het wijzigingsformulier.

Ik ben mijn BVC-pas kwijt. Wat nu?juli 11, 2019 5:53 am

Bent u uw pas verloren of is deze beschadigd? Wat vervelend. U kunt een nieuwe pas aanvragen door een mail te sturen naar info@groenkeur.nl met uw naam, adres en woonplaats en om welk certificaat het gaat. De kosten voor een vervangende pas bedragen 15 euro, te voldoen na ontvangst van uw nieuwe pas.

de enige echte BVC pas

Ik wil meedoen met Kleurkeurjuli 11, 2019 5:52 am

kleurkeur vlinderstichting groenkeur ecologisch bermebeheerU wilt meedoen met Kleurkeur en opnemen in uw uitvraag. Op de website kleurkeur.com hebben we een aantal factsheeets staan en de richtlijnen waaraan het beheer van bermen moet voldoen. Als opdrachtgever   kunt u deze richtlijnen opnemen in uw opdracht. In overleg zijn ondernemers ook bereid om tussentijds met u in gesprek te gaan om in bepaalde bermen gezamenlijk een pilot op te starten. Ecologisch bermbeheer betekent investeren in de toekomst en vraagt meerdere jaren om resultaat te kunnen boeken. Een belangrijke reden om voor dit type werk, langere contracttermijnen te hanteren.

Mijn certificaat Boom Veiligheid Controleur (BVC) is verlopenoktober 11, 2019 3:18 pm

De geldigheidsdatum staat vermeld op uw certificaat én pasje. Indien de datum verstreken is, dient u zowel uw praktijk- als theorie-examen opnieuw af te leggen.  In het verleden zijn pasjes verstrekt waarop stond dat u 3 maanden extra de tijd heeft om herexamen te doen, dan mag u die datum aanhouden. In de tussenliggende periode bent u niet meer bevoegd voor het uitvoeren van handelingen. Uw certificaat is inmiddels verlopen. Voor vragen kunt u contact opnemen met IPC Groene ruimte.

Mijn dak en gevelcertificaat verloopt binnenkortaugustus 12, 2019 12:43 pm

In 2020 lopen de eerste certificaten van Dak en gevelbegroening af. In 2019 komt het nieuwe praktijkboek Multifunctionele daken uit, als vervang van het handboek Groene daken uit 2011. Gelijktijdig met het lanceren van het praktijkboek vernieuwen we de opleidingen om die beter op de dagelijkse praktijk te laten aansluiten. U dient daarom opnieuw examen te doen. Een overgangsregeling is nog in voorbereiding.

Waar vind ik de Beoordelingsrichtlijnen?juli 11, 2019 5:53 am

Indien u over een bedrijfs- of productcertificaat beschikt kunt u de beoordelingsrichtlijnen bekijken en downloaden in uw eigen mijn groenkeur omgeving. Elk bedrijf heeft bij de aanmelding een eigen inlog en wachtwoord gekregen. Indien u uw inlog gegevens kwijt bent kunt u ons een bericht sturen.

Bent u nog geen deelnemer van Stichting Groenkeur, dan kunt u onder downloads de richtlijnen bekijken, echter zonder de kolom ISO 9001, hier rusten namelijk licentierechten van de NEN op. De complete richtlijn kunt u tegen betaling bestellen.

Wanneer moet ik mijn BVC certificaat verlengen?augustus 12, 2019 12:40 pm

Het BVC certificaat is geldig tot 5 jaar na de dag van uw examinering. U ontvangt naast het certificaat een pasje van Stichting Groenkeur, waarop de geldigheidsdatum ook vermeld staat.

Als u in het jaar voorafgaand aan het verlopen van uw certificaat opnieuw examen doet, verlengen wij uw pas op de afloopdatum weer met 5 jaar.

Als u te laat bent met uw herexamen dient u zowel het theorie als praktijkgedeelte opnieuw te doen.

 

 

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Go to Top