Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Nieuwe Gids Proportionaliteit

Op 1 januari 2022 wijzigt de Gids Proportionaliteit. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft deze nieuwe Gids gepubliceerd. De wijziging beperkt de bovenmatige toepassing van rechtsverwerkingsclausules en bevordert een goede klachtafhandeling. Het ministerie van EZK is bezig met verschillende maatregelen om de rechtsbescherming bij aanbesteden voor ondernemers te verbeteren. Een van de maatregelen is een aanpassing van de ‘Gids proportionaliteit’. De wijzigingen hierin treden op 1 januari 2022 in werking.

Goed evenwicht

De 3e herziene Gids proportionaliteit geeft praktische handvatten voor een proportionele toepassing van rechtsverwerkingsclausules. Dit betekent dat de eisen en voorwaarden, die een aanbestedende dienst stelt aan een opdracht in redelijke verhouding moet staan tot de aard en de omvang van de aanbesteding. Hierbij gaat het om het evenwicht tussen zo vroeg mogelijk vragen stellen door opdrachtnemers en een redelijke opstelling van opdrachtgevers als het gaat om rechtsverwerking. De balans tussen de belangen van opdrachtgevers en opdrachtnemers wordt hiermee hersteld. 

Rechtsbescherming

Volgens onderzoek gebruiken aanbestedende diensten rechtsverwerkingsclausules die zeer strenge eisen stellen aan onder meer tijdigheid van klagen en procederen. Ondernemers en experts zijn van mening dat deze te strak geformuleerd worden. Dit leidt tot rechtsverwerking in gevallen waarin dat niet redelijk is en een gevoel van onrechtvaardigheid bij opdrachtnemers. Met de wijziging van de Gids wijzigt ook het Aanbestedingsbesluit.

Groenkeur komt al vele jaren in een groot aantal aanbestedingen voor. Er zijn ruim 200 bedrijven die over en certificaat beschikken. De eisen zien toe op vakbekwaamheid, veiligheid en kwaliteit. Ze belemmeren geen innovatieve oplossingen, omdat het binnen de richtlijnen past om daar afspraken over te maken als opdrachtgever en opdrachtnemer.

Op de website van PIANOo staat nog meer informatie over deze herziene Gids.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.