Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Mag ik een keurmerk eisen?

Mag ik een Keurmerk eisen in mijn aanbestedingen? Het is toegestaan om een keurmerk te eisen in de specificaties van een opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde. Er zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden

 • Proportionaliteit: alle eisen van het keurmerk moeten verband houden met het voorwerp van de opdracht.
 • Het keurmerk is gebaseerd op objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria.
 • Het keurmerk is vastgesteld door een derde partij waarover de ondernemer die het keurmerk aanvraagt, geen beslissende invloed uitoefent.

Proportionaliteit

Of er sprake is van proprotionaliteit is uitgewerkt in artikel 2.115 lid 3 Aanbestedingswet 2012: de eisen dienen betrekking te hebben op de in het kader van uw overheidsopdracht te verrichten werken, leveringen of diensten, in alle opzichten en in elk stadium van hun levenscyclus, met inbegrip van factoren die te maken hebben met het specifieke productieproces, het aanbieden of de verhandeling van deze werken, leveringen of diensten, of een specifiek proces voor een andere fase van hun levenscyclus, zelfs wanneer deze factoren geen deel uitmaken van hun materiële basis. Hier wordt bedoeld dat ook eisen die niet op de materiële basis van het gevraagde werk, of de gevraagde levering of dienst zelf zien, maar hiermee wel een relatie hebben, verband kunnen houden met het voorwerp van de opdracht.

U mag Groenkeur vragen in uw aanbesteding. Groenkeur, maar ook Kleurkeur zijn beide als niet proportioneel aan te merken. Er zijn voldoende bedrijven beschikbaar die over het keurmerk beschikken van één van de Groenkeur beoordelingsrichtlijnen. Ook de nieuwe Add-on Kleurkeur is door de commissie van aanbestedingsexperts als zodanig beoordeeld.

 Het keurmerk is

 • vastgesteld in een open en transparante procedure waaraan alle belanghebbenden kunnen deelnemen.
 • voor alle betrokken partijen toegankelijk.

Groenkeur is ingericht als onafhankelijke keurmerk en houdt zich aan de NTA 8813 voor schemabeheerders. Groenkeur laat haar beoordelingsrichtlijnen accepteren door de Raad voor de Accreditatie (RVA).

U moet afwegen

 • of het voorschrijven van een keurmerk proportioneel is. Het verkrijgen van een keurmerk levert immers administratieve lasten op voor ondernemers en brengt soms flinke kosten met zich mee.
 • of het voorschrijven van een keurmerk innovatie niet belemmert (nieuwe oplossingen en diensten hebben immers meestal nog geen keurmerk).

Groenkeur komt al vele jaren in een groot aantal aanbestedingen voor. Er zijn ruim 200 bedrijven die over en certificaat beschikken. De eisen zien toe op vakbekwaamheid, veiligheid en kwaliteit. Ze belemmeren geen innovatieve oplossingen, omdat binnen de richtlijnen past om daar afspraken over te maken als opdrachtgever en opdrachtnemer.

U bent verplicht om

 • gelijkwaardige keurmerken te aanvaarden.
 • andere geschikte bewijsmiddelen te aanvaarden, bijvoorbeeld een technisch dossier dat bewijst dat een inschrijver voldoet aan de eisen, indien een ondernemer:
  a. aantoont dat hij niet de mogelijkheid heeft gehad het door u aangegeven specifieke keurmerk of een gelijkwaardig keurmerk binnen de gestelde termijnen van uw aanbesteding te verwerven* om redenen die hem niet aangerekend kunnen worden, en
  b. aantoont dat het door hem te leveren werk, de door hem te verrichten levering of dienst voldoet aan het door u aangegeven specifieke keurmerk of aan de specifieke eisen.

* In veel gevallen zal een ondernemer niet binnen de termijn van uw aanbesteding het gevraagde keurmerk (alsnog) kunnen verkrijgen – de procedures voor de verkrijging daarvan duren meestal te lang daarvoor. In die gevallen dient u dus ook bijvoorbeeld een technisch dossier te accepteren als bewijs. Zorg er dus voor dat uw organisatie in het geval zij een keurmerk vraagt, voldoende kennis heeft om een alternatief bewijsmiddel (als een technisch dossier) te beoordelen.

Bedrijven die beschikken over ISO9001 kunnen hun gelijkwaardigheid aantonen door de extra eisen die Groenkeur stelt aan te tonen. Het gaat dan om aspecten als vakbekwame medewerkers, duurzaamheid, veiligheid  en extra controles. De volledige tekst is beschikbaar in de downloads sectie.

Strikte voorwaarden

Er zijn dus strikte voorwaarden verbonden aan het eisen van een keurmerk. Een keurmerk dat daarnaast eisen stelt aan aspecten die niet relevant zijn voor uw opdracht, zoals eisen over algemeen ondernemingsbeleid, mag u dus niet eisen. In dat geval kunt u wel technische specificaties vaststellen onder verwijzing naar de gedetailleerde technische specificaties van dat keurmerk (of delen daarvan) die wél verband houden met het voorwerp van de opdracht. Het keurmerk kan vervolgens als bewijsmiddel dienen om vast te stellen dat de inschrijving aan de vereiste specificaties voldoet.

De tekst is een bewerking van informatie op Pianoo.nl

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.