Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Groenkeur certificaat is proportioneel

Is een Groenkeur certificaat proportioneel?

Regelmatig komt de vraag terug of in een Europese aanbesteding Groenkeur  mag worden gevraagd. Het zou dispropotioneel kunnen zijn. In de afgelopen jaren zijn er meerdere uitspraken gedaan, door rechters en door de Commissie van Aanbestedingsexperts, ingesteld door het ministerie van Economische Zaken, over Groenkeur of andere gevraagde certificaten. Uit deze uitspraken en adviezen is de conclusie helder. Een Groenkeur certificaat vragen is proportioneel mits het passend is voor de opdracht. In het groene domein is Groenkeur het enige onafhankelijke en geaccrediteerde keurmerk. Daarmee is het passend voor uw opdracht conform de aanbestedingsrichtlijnen.

Uitspraken waarin Groenkeur voorkomt ter onderbouwing van dit antwoord:

2012: Totstandkoming opdracht, Groenkeur is hier geaccepteerd als geldige minimumeis
2020: Vragen bekwaamheidseisen, Kleurkeur in combinatie met Groenkeur is proportioneel

Aanbestedingsrichtlijn

Volgens de aanbestedingsrichtlijn (art. 43 en overweging 75 richtlijn 2014/24) mag een specifiek keurmerk onder bepaalde voorwaarden worden vereist. Zo mogen keurmerkeisen alleen betrekking hebben op criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht. De aanbestedende dienst mag ook technische specificaties vaststellen onder verwijzing naar de gedetailleerde technische specificaties van dat keurmerk. Door specifiek te verwijzen naar de opdracht gerelateerd aan de betreffende groenwerkzaamheden is Groenkeur als proprotioneel aan te merken.

Wat is een keurmerk

Een keurmerk is ieder document, certificaat of getuigschrift dat bevestigt dat de werken, producten, diensten, processen of procedures in kwestie aan bepaalde eisen voldoen. Aanbestedende diensten die werken, leveringen of diensten uitvragen, moeten daarvoor kunnen verwijzen naar specifieke keurmerken. Op voorwaarde dat de voorschriften voor het keurmerk verband houden met het voorwerp van de opdracht.

Daarnaast is het belangrijk dat deze voorschriften worden omschreven en vastgesteld op basis van objectief controleerbare criteria, volgens een procedure waaraan belanghebbenden, zoals overheidsinstanties, consumenten, fabrikanten, distributeurs en ngo’s kunnen deelnemen, en dat het keurmerk toegankelijk en beschikbaar is voor alle betrokken partijen. Groenkeur werkt volgens deze richtlijn. Bij de samenstelling van de Technische commissies en het College van Deskundigen speelt een brede afspiegeling van de belanghebbenden een grote rol. De normen zijn toetsbaar, de Raad voor Accreditatie kijkt hier ook naar. Groenkeur laat zichzelf ook toetsen volgens de NTA 8813 als onafhankelijke schemabeheerder.

Opnemen specificaties

Wanneer een ondernemer, om redenen die hem niet zijn aan te rekenen, aantoonbaar niet de mogelijkheid heeft gehad het door de aanbestedende dienst aangegeven specifieke keurmerk of een gelijkwaardig keurmerk binnen de gestelde termijnen te verwerven, aanvaardt de aanbestedende dienst andere geschikte bewijsmiddelen. Een voorbeeld hiervan is een technisch dossier van de fabrikant. De betrokken ondernemer moet dan wel aantonen dat de door hem te leveren werken, leveringen of diensten voldoen aan het door de aanbestedende dienst aangegeven specifieke keurmerk of aan de specifieke eisen (artikel 43 lid 1 richtlijn en artikel 2.78a lid 4 van het wetsvoorstel Aanbestedingswet). In het geval van Groenkeur is een verwijzing naar de specifieke eisen voor veiligheid, vakbekwaamheid, duurzaamheidsambitie en verbeteren van de klantteveredenheid mogelijk. Groenkeur kent naast de reguliere onafhankelijke controle door certificatie instellingen, ook onaangekondigde controles. Vakdeskundigen van Groenkeur komen onverwachts langs en kijken of bedrijven ook tussen de reguliere controles in aan de eisen voldoen.

Advies

U zou de volgende Groenkeur passage in uw aanbesteding op kunnen nemen, zodat deze als proportioneel is gekenmerkt:

Beschikken over een geldig Groenkeur-certificaat op basis van BRL Groenvoorziening/Boomverzoring/Dak- en Gevelbegroeing (*opnemen welke van toepassing is)  of gelijkwaardig. Als gelijkwaardig is erkend een ander keurmerk en/of een verklaring, uitgebracht door een onafhankelijke instantie die voldoet aan de Europese normenreeks voor certificering, waarmee de inschrijver aantoont volledig te voldoen aan de gestelde eisen uit de BRL die ten grondslag ligt aan het gevraagde certificaat.

 

Heeft u vragen? Schroom niet contact met bureau Groenkeur op te nemen.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.