Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Waterschap heeft nieuwe gedragscode natuurbescherming

Van de gedragscode voor soortenbescherming van de Unie van Waterschappen verschenen twee eerdere (door de Minister goedgekeurde) versies, namelijk die van juli 2006 en een bijgewerkte versie van februari 2012. De huidige versie is opnieuw een actualisatie van deze gedragscode. De wijzigingen zijn deze keer om verschillende redenen substantiëler dan in 2012:• De nieuwe code is gebaseerd op de (nieuwe) Wet natuurbescherming die sinds 1 januari 2017 de Flora- en faunawet vervangt. Deze versie is om die reden gebaseerd op de nieuwste soortenlijsten. De nieuwe code richt zich vooralsnog alleen op bestendig beheer en onderhoud. Voor nieuwe werken (‘ruimtelijke ontwikkeling of inrichting’) volgt later een nieuwe code.
• De nieuwe code is tevens gebaseerd op de evaluatie door de Unie van waterschappen van de eerdere gedragscode(s).
• Er is gebruik gemaakt van het onderzoek van het bureau Koeman & Bijkerk naar alternatieven voor het zogenoemde ‘voorlopen’ en ‘nalopen’.
• De erkende juridische belangen waarop deze gedragscode stoelt, zijn nu in de tekst opgenomen in plaats van in het goedkeuringsbesluit in de bijlage.
• De tekst is aangevuld met beter gedefinieerde gedragsregels met betrekking tot het flora- en faunaonderzoek, de jaarrond beschermde nesten en het verplaatsen van soorten.
• De gedragscode is uitgebreid met een protocol over het voorkomen van schade aan waterstaatswerken door muskus- en beverratten3. Ook is de gedragscode vanaf nu geldig voor een aantal veel voorkomende handelingen in de zeereep.
• De gedragsregels zijn omwille van de duidelijkheid als ‘voorgeschreven werkwijze’ opgenomen in tabelvorm. Hiermee is gebruik gemaakt van de ervaring die in andere gedragscodes is opgedaan.
• Eveneens omwille van de duidelijkheid zijn in deze gedragscode geen gedragsregelsmeer opgenomen die betrekking hebben op de algemene zorgplicht. De algemene zorgplicht is en blijft overigens wel van toepassing voor alle handelingen van waterschappen. De zorgplicht geldt voor alle in het wild levende en van nature in Nederland thuishorende dieren en planten, dus ook de niet juridisch beschermde.
• De gedragscode biedt meer ruimte voor flexibiliteit en maatwerk door middel van de inschakeling van een ecologische deskundige.

Bij het heroverwegen van de voorgeschreven werkwijzen is uitdrukkelijk geprobeerd om de werklast van de waterschappen te verminderen. Daarbij was en is uitgangspunt dat de gedragscode voldoende garantie biedt op de vanuit de wetgeving gevraagde bescherming van soorten. Deze werklast bestond echter soms uit maatregelen die weinig bijdroegen aan het uiteindelijke doel: de waterschapstaken binnen de wettelijke kaders te combineren met de bescherming van juridische beschermde soorten. Zo biedt deze nieuwe versie van de gedragscode in de vorm van een ‘habitatbenadering’ een alternatieve aanpak van het schonen en baggeren van sloten, waardoor het arbeidsintensieve en weinig doelmatige ‘voorlopen’ en ‘nalopen’ minder vaak nodig is.3 Voorts ligt in deze versie van de gedragscode meer nadruk op het toepassen ervan op plaatsen waar de beschermde soorten daadwerkelijk voorkomen. Voor handelingen op andere plaatsen geldt uitsluitend de algemene zorgplicht van artikel 1.11 van de nieuwe Wet natuurbescherming. Het beschrijven van deze verplichting valt echter buiten het bestek van deze gedragscode.

De volledige code is te lezen op de site van Unie van waterschappen

Op 22 januari 2019 heeft het ministerie van LNV goedkeuring gegeven aan de vernieuwde ‘gedragscode wet natuurbescherming voor Waterschappen.’ Werkt u in opdracht van het Waterschap dan dient u zich aan deze gedragscode te conformeren. Bijgaand een korte samenvatting van de inhoud. De gehele code is terug te vinden op de website van de unie van waterschappen.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.