De waarde van ons keurmerkOpdrachtgevers zijn op zoek naar duurzame kwaliteit. Daarom stelt Groenkeur groenprofessionals in staat zich kwalitatief te onderscheiden. De hoge kwaliteitseisen op het gebied van kwaliteitsmanagement, vakbekwaamheid en duurzaamheid bepalen dan ook de waarde van het keurmerk. Alle vastgestelde normen zijn in samenspraak met de sector geformuleerd en geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie.

Voor opdrachtgevers Voor consumenten

Duurzame kwaliteit wordt een steeds belangrijker criterium bij aanbestedingen. Daarom stelt Groenkeur groenprofessionals in staat zich kwalitatief te onderscheiden. Zij voldoen aan de strenge eisen op het gebied van kwaliteit, kwaliteitsmanagement, vakmanschap en duurzaamheid. Om de kwaliteit van Groenkeur te kunnen blijven garanderen worden alle Groenkeur-ondernemers jaarlijks getoetst. Zo hoeven opdrachtgevers zich geen zorgen te maken over hun groenprojecten.

Kiezen voor Groenkeur-ondernemers is kiezen voor duurzame kwaliteit voor het ontwerp, de uitvoering en het beheer van projecten.

Opdrachtgevers zijn altijd verzekerd van:

  • Gecertificeerde voorbereidings- en uitvoeringsprocessen
  • Vakbekwaam personeel in de uitvoering
  • Kwaliteitseisen voor de uitvoering en de producten
  • Kennis van de laatste stand van de techniek
  • Zorgvuldige afhandeling van klachten

Wanneer je investeert in de aanleg van een dak- of geveltuin, wil je kunnen vertrouwen op het eindresultaat. Bedrijven met Groenkeur onderscheiden zich door kwaliteit, vakmanschap en aandacht voor duurzaamheid. Zij werken met specialistisch opgeleide vakmensen en leveren al hun werk op volgens vastgestelde kwaliteitseisen. Alle bedrijven met Groenkeur worden ieder jaar opnieuw getoetst door een onafhankelijke instelling.

Groenkeur ondernemers bieden consumenten vakkundig werk:

  • Aantoonbare kwaliteit door kennis en vakmanschap
  • Duidelijke en gespecificeerde offertes
  • Klachtenmanagement is op orde

Beoordelingsrichtlijnen

Alle kwaliteitseisen zijn in samenspraak met de groensector geformuleerd, liggen vast in onze beoordelingsrichtlijnen en zijn geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie. Groenkeur kent vijf beoordelingsrichtlijnen.

De beoordelingsrichtlijnen Boomverzorging, Dak- en Gevelbegroening en Groenvoorziening zijn bij ons verkrijgbaar voor € 150,-. Dit bedrag komt voort uit de licentieovereenkomst die wij met NEN hebben gesloten. Wanneer een bedrijf zich voor Groenkeur certificeert, brengen wij dit bedrag in mindering op de entreebijdrage.

De beoordelingsrichtlijn Duurzame Boomkwekerijproducten is kosteloos beschikbaar, omdat in deze richtlijn ISO niet is opgenomen.
Met ingang van 1 januari 2017 is de beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud niet meer opvraagbaar, omdat deze per 2018 komt te vervallen en bedrijven zich hiervoor niet meer kunnen certificeren.

De Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen zijn auteursrechtelijk beschermd:
© 2016, Stichting Groenkeur
Stichting Groenkeur is eigenaar van dit conformiteit beoordelend schema en heeft het recht van publicatie. De ISO normen zijn door NEN onder licentie verstrekt aan Groenkeur.

Het auteursrecht van de in de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen opgenomen ISO9001:2015-normen berust bij het Nederlands Normalisatie-instituut. Het is de ontvanger/eindgebruiker van de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen niet toegestaan de in deze beoordelingsrichtlijnen opgenomen ISO9001:2015-normen, zowel tijdens de overeenkomst met Groenkeur als na beëindiging ervan, te kopiëren, te openbaren of aan derden toestemming te geven tot het kopiëren of openbaarmaking ervan in publicaties.

Bestel één of meer beoordelingsrichtlijnen
Met de ondertekening van het manifest Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gaan vele gemeenten, provincies en waterschappen aan de slag met het kopen van 'duurzaam gekweekte' producten. Met Groenkeur gecertificeerde bomen weet u zeker dat het duurzaam is en deze ondernemers zich aan extra eisen voldoen om het milieu te beschermen tijdens de opkweekfase.
Dick Oosthoek | directeur Groenkeur

Controles

Aangekondigde controles

Alle bedrijven met Groenkeur worden tenminste één keer per jaar getoetst door een onafhankelijke instelling. De specialistisch opgeleide auditoren toetsen zowel het kwaliteitsmanagement binnen bedrijfssystemen als de kwaliteit van opgeleverde projecten.

Juist door ook te kijken naar opgeleverde projecten kunnen zij vaststellen of het kwaliteitsmanagement maar ook het vakmanschap structureel voldoet aan de vastgelegde normen van Groenkeur.

Onaangekondigde controles

Vanaf 2016 krijgen Groenkeur-ondernemers ook onaangekondigde controles. Vakmensen uit de groene sector die niet verbonden zijn aan Groenkeur bezoeken steekproefsgewijs certificaathouders. Zij onderzoeken in de praktijk of projecten voldoen aan de kwaliteit die van een certificaathouder verwacht mag worden. De resultaten zijn tot op heden zeer positief. Dit horen we zowel van de opdrachtgevers die bij deze controles betrokken zijn.

Door Groenkeur-houders ook onaangekondigd te laten controleren, zijn wij in staat te toetsen of de kwaliteit van de Groenkeur-ondernemers altijd op een hoog niveau is. Van iedere onaangekondigde controle wordt een rapport opgemaakt dat aan zowel de Groenkeur-ondernemer als zijn opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Klachtenprocedure

Groenkeur staat voor kwaliteit van het eerste contact tot de oplevering van een project. Het omgaan met klachten is hier onderdeel van. Bij de jaarlijkse toetsing moeten certificaathouders aantonen dat zij klachten volgens de gemaakte afspraken afgehandeld hebben.

Opdrachtgevers
Consumenten
Opdrachtgevers
Consumenten

Uw opdracht door een gecertificeerd bedrijf laten uitvoeren?

Bekijk alle gecertificeerden